ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης αφορούν στους Όρους και Προϋποθέσεις για τη χρήση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (site) www.picka.gr.

2. Όπου εφεξής γίνεται αναφορά στον όρο «η Εταιρεία», ως τέτοια θα νοείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CHAPTER FIVE Ανώνυμη Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «CHAPTER FIVE Α.Ε», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθμ. 128 και Αυτοκράτορος Νικολάου, με ΑΦΜ 099899571 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και Αρ. ΓΕΜΗ 004653701000 (τηλεφωνικό κέντρο: 2109525255, e-mail επικοινωνίας: info@picka.gr).

3. Η Εταιρεία διατηρεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.picka.gr, η οποία λειτουργεί υπό τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το Ελληνικό δίκαιο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994 ως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι χρήστες του παρόντος ιστοτόπου καλούνται όπως διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι Όρους και Προϋποθέσεις κατά την επίσκεψή τους στο site www.picka.gr. Με την είσοδό τους στο site www.picka.gr οι χρήστες τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση των Όρων και των Προϋποθέσεων που τίθενται παρακάτω, έχουν αποδεχθεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης του site και παρέχουν την ρητή συγκατάθεσή τους ως προς αυτούς («η Σύμβαση»).

4. Η Εταιρεία διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή δημοσιεύοντας τις σχετικές αλλαγές στην ιστοσελίδα της. Από την δημοσίευση των τροποποιήσεων των Όρων και Προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η είσοδος και χρήση του site από τον χρήστη συνεπάγεται την ρητή συγκατάθεσή του ως προς τους τροποποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις.

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

1. Με την είσοδο του χρήστη στο site της Εταιρείας, του χορηγείται ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Η χορηγηθείσα άδεια δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και χορηγείται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση του site.

2. Η χορηγηθείσα άδεια δεν επιτρέπει την οποιαδήποτε πράξη μεταπώλησης ή εμπορικής χρήσης, αναπαραγωγής, δημιουργίας αντιγράφων, μετάδοσης, ανακοίνωσης, θέσης σε κυκλοφορία, τροποποίησης ή εκχώρησης άδειας ή άλλο τρόπο εκμετάλλευσης τoυ site ή των επιμέρους στοιχείων του περιεχομένου του, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση των στοιχείων του περιεχομένου του, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

3. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τον χρήστη του site ή και επιμέρους στοιχείων του περιεχομένου του, συνεπάγεται αυτομάτως τερματισμό της χορηγηθείσας περιορισμένης άδειας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων έναντι του χρήστη που θα προβεί σε πράξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του site, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

1. Η χρήση του site γίνεται με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του χρήστη με επιλεγμένα από τον ίδιο μέσα και παρόχους.

2. Ο χρήστης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και να ενεργεί σύννομα σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές πρακτικές.

3. Απαγορεύεται ρητώς στον χρήστη η τέλεση ή διευκόλυνση αξιόποινων πράξεων καθώς και πράξεων που μπορούν να προκαλέσουν επιβάρυνση στη λειτουργία της ιστοσελίδας και αφορούν ενδεικτικώς στην παρεμπόδιση της λειτουργίας του site, μετάδοση ιών και χρήση της ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

4. Ο χρήστης φέρει ατομικά την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο τυχόν αναρτήσεών του επί της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που τυχόν δημοσιεύονται από τους χρήστες στην ιστοσελίδα της. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση ανάρτησης παρανόμου, χυδαίου, προσβλητικού ή άσεμνου περιεχομένου χρήστη στην ιστοσελίδα της να προβαίνει σε ενέργειες άρνησης δημοσίευσης, αφαίρεσης, διαγραφής ή τροποποίησης οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου χρήστη.

5. Απαγορεύεται ρητώς στον χρήστη η χρήση με οποιονδήποτε τρόπο (συλλογή, επεξεργασία, διάδοση) των παρεχόμενων από άλλους χρήστες στοιχείων προκειμένου για την αποστολή σε αυτούς αυτόκλητου διαφημιστικού υλικού, κοινώς «ανεπιθύμητου» διαφημιστικού υλικού (spam). Η παραβίαση της ως άνω απαγόρευσης συνιστά ποινικό αδίκημα και η Εταιρεία θα γνωστοποιεί τέτοιου είδους παραβιάσεις καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που διέπραξε την παραβίαση στις αρμόδιες Αρχές.

6. Ο χρήστης συμφωνεί να υπερασπιστεί, αποζημιώσει και προστατεύσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύψουν από οποιαδήποτε αξίωση, ενέργεια ή αίτημα τρίτου μέρους συνεπεία δικής του χρήση της ιστοσελίδας ή παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Ο χρήστης συμφωνεί επίσης να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων που προκύψουν από δική του χρήση ρομπότ λογισμικού, των αραχνών, προγραμμάτων ανίχνευσης ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξόρυξης δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που επιβάλλει παράλογη επιβάρυνση ή φόρτο στην υποδομή της Εταιρείας.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

1. Το περιεχόμενο του παρόντος site καθώς και των επιμέρους στοιχείων του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς κειμένων, φωτογραφιών, λογότυπων, γραφικών, εμπορικών σημάτων κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των δικαιοπαρόχων των προμηθευτών και των πελατών της Εταιρείας και προστατεύονται από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και της προστασίας των εμπορικών σημάτων.

2. Απαγορεύεται ρητώς στους χρήστες η οποιαδήποτε ενέργεια αντιγραφής, τροποποίησης, αλλοίωσης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

5. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας («PiCKA») προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητώς η διάθεσή τους για σκοπούς πώλησης, μεταπώλησης ή μεταποίησής τους.

2. Προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών προβαίνουμε στην το δυνατόν ακριβέστερη και πληρέστερη περιγραφή των διατιθέμενων προϊόντων, με βάση τις πληροφορίες που μας διαθέτουν οι εταιρείες παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, και στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων ως προς τα χαρακτηριστικά τους ανταποκρίνονται 100% στην πραγματική τους κατάσταση, αποδεχομένου του ενδεχόμενου λάθους. Καταβάλλουμε, ωστόσο, κάθε δυνατή προσπάθεια με στόχο την πληρέστερη και αξιόπιστη ενημέρωση των χρηστών αναφορικά με την κατάσταση των διατιθέμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί ασφαλές το περιβάλλον της ιστοσελίδας της. Παρόλα αυτά η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα δεν φέρει ιούς ή/ και σφάλματα.

2. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του site ή καθίσταται δυσχερής ή/ και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/ εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του site καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση διακοπής πρόσβασης στο site για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

4. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό, το λογισμικό, τα δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό των χρηστών λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα συνδεδεμένη με αυτή.

5. Για οποιαδήποτε άλλη τυχόν ζημία που προέρχεται από την χρήση ή την πλοήγηση στο site, η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για αποθετικές, ενδεχόμενες και έμμεσες ζημίες ή για διαφυγόν κέρδος, οι οποίες περιλαμβάνουν μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, απώλεια δεδομένων, διακοπή δραστηριότητας, ζημία στην φήμη ή την υπόληψη ή για το κόστος αγοράς υποκατάστατων προϊόντων ή κάθε άλλη ζημία, ανεξαρτήτως φύσεως, που θα μπορούσε να προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αδυναμία χρήσης αυτής, ανεξάρτητα αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ή προκύπτουν στο πλαίσιο της Σύμβασης, από τα προϊόντα που εμφανίζονται στο site, εξ αδικοπραξίας ή εξ αμελείας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημία οφείλεται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που αποδεδειγμένα προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και υπαίτια πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας.

7. ΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Είναι πιθανό να περιλαμβάνονται στο site υπερσύνδεσμοι (hyperlinks) άλλων ιστοσελίδων. Οι ιστοσελίδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την Εταιρεία και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενό τους ή τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί στο χρήστη εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους καθώς και τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, που ακολουθούνται από τους διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων. Η Εταιρεία δεν παρέχει ουδεμία έγκριση ή αποδοχή ως προς την χρήση των υπερσυνδέσμων καθώς και του περιεχομένου τους.

8. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Προκειμένου για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ως μέλος, δηλαδή με την εγγραφή και την δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού, πρέπει ο χρήστης σωρευτικά:

α) να είναι κάτοικος Ελλάδας με διεύθυνση επικοινωνίας εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

β) να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον είναι ανήλικος να έχει λάβει γονική συναίνεση για τον σκοπό της εγγραφής του στο site και

γ) να είναι καταναλωτής και να επιθυμεί τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών αποκλειστικά για προσωπική, και όχι εμπορική, χρήση.

9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Ο χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα με σεβασμό στα δικαιώματα των υπολοίπων χρηστών. Ως εκ τούτου, ο χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα απαγορεύεται να:

- ανεβάσει, ποστάρει, στείλει με e-mail ή μεταδώσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, απεχθές, ρατσιστικό ή που προσβάλλει την ιδιωτικότητα άλλου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός του για την προσωπική του εικόνα ή αποδοκιμαστέο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

- ανεβάσει, ποστάρει, στείλει με e-mail ή μεταδώσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κάθε είδους διαφήμιση, προωθητικό υλικό, «junk mail», «spam», «chain letters» ή κάθε άλλου είδους ενοχλητικό υλικό.

- ανεβάσει, ποστάρει, στείλει με e-mail ή μεταδώσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό περιέχει ιούς ή κάθε είδους ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν την λειτουργικότητα λογισμικού, εξοπλισμού ή δικτύου τηλεπικοινωνίας.

- προσπαθήσει να μειώσει την εξυπηρέτηση του χρήστη, του παρόχου ή του δικτύου, εκθέτοντας την ιστοσελίδα σε ιό, δημιουργώντας κορεσμό, «πλημυρίζοντας» το διακομιστή, ή τοποθετώντας την κεφαλίδα ενός πακέτου TCP-IP ή κάθε μέρος της πληροφορίας κεφαλίδας σε ένα e-mail.

- αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν προορίζονται για τέτοιου είδους χρήση ή αποκτήσει πρόσβαση σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση.

- επιχειρήσει να διερευνήσει ή να δοκιμάσει την ευπάθεια του συστήματος ή του δικτύου ή παραβιάσει την ασφάλεια ή τα μέτρα ταυτοποίησης χωρίς πρότερη εξουσιοδότηση.

- χρησιμοποιήσει ταυτότητα άλλου χρήστη.

- αναλάβει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή υποκινήσει κάποιο άλλο πρόσωπο σε παράνομη ή άλλου είδους δραστηριότητα που προσβάλει τα δικαιώματα της Εταιρείας, των προμηθευτών της, των εταίρων και διανομέων της, των διαφημιστών της και κάθε άλλου χρήστη.

- μεταφέρει και μεταδώσει οποιαδήποτε πληροφορία ή λογισμικό που δημιουργήθηκε από την ιστοσελίδα συγκεκριμένα για τρίτες χώρες ή για αλλοδαπούς και παραβιάσει έτσι την εθνική ή διεθνή νομοθεσία.

- παρέχει ψευδείς, παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες στην Εταιρεία ή σε κάθε σχετιζόμενο με την Εταιρεία πρόσωπο.

- εξατομικεύσει λογαριασμό άλλου χρήστη ή παρουσιάσει ψευδώς ή παραπλανητικά ή ανακριβώς σχέση του με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

2. Ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς σχετικά με την συμπεριφορά του στο διαδίκτυο και το αποδεκτό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας σχετικά με τη μετάδοση τεχνικών στοιχείων.

3. Ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, η Εταιρεία μπορεί να κινήσει όλες τις δυνατές διαδικασίες και να τερματίσει την χρήση της ιστοσελίδας σε κάποιο χρήστη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή την χρήση μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών της ιστοσελίδας για κάθε αιτία που παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η Εταιρεία διατηρεί με κάθε επιφύλαξη το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης από τον χρήστη για τυχόν ζημιές ή βλάβες που θα υποστεί, ως αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης του με τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας.

10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

1. Ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα picka.gr, αποδέχεται πλήρως την συμμετοχή του σε όσες αποστολές PiCKA συμπεριληφθεί από την Εταιρεία. Ο χρήστης προκειμένου να κάνει χρήση των προνομίων της ιστοσελίδας, πρέπει να επιλέξει την εγγραφή του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι τυγχάνει ενήλικος, ήτοι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ακολουθώντας την καθοδηγούμενη στο site διαδικασία. Ο χρήστης επιλέγοντας το εικονίδιο «Δημιουργία Λογαριασμού», εισάγει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ως «όνομα χρήστη» (username) και κωδικό της επιλογής του για την πρόσβασή του στο λογαριασμό του (password). Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προσωπικού Λογαριασμού, θα ζητηθούν από τον χρήστη προσωπικές πληροφορίες που αφορούν σε προτιμήσεις και συνήθειές του. Ο χρήστης καλείται στο στάδιο αυτό να επιβεβαιώσει ότι έχει αναγνώσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ότι αποδέχεται την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2. Με τη Δημιουργία Λογαριασμού ο χρήστης φέρει προσωπική ευθύνη για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού του, του ονόματος χρήστη, του κωδικού πρόσβασής του καθώς και για τον περιορισμό πρόσβασης στον υπολογιστή του. Ο χρήστης συμφωνεί ότι αποδέχεται την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του λογαριασμού, του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασής του. Αν ο χρήστης έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τη χρησιμοποιεί για λογαριασμό κάποιου άλλου, δηλώνει ότι έχει την εξουσία να δεσμεύσει αυτό το άτομο ως το κύριο με όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και στο βαθμό που δεν έχει την εν λόγω εξουσία συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημία που τυχόν προκληθεί από οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που προκύπτει από την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση.

3. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη είναι όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία. Στα στοιχεία αυτά έχουν πρόσβαση μονάχα οι χρήστες της υπηρεσίας. Η Εταιρεία συνιστά για λόγους ασφαλείας, την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης (password) σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και την αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, η Εταιρεία προτείνει τη χρησιμοποίηση όχι μόνο γραμμάτων και αριθμών αλλά και συμβόλων για τη δημιουργία ισχυρού password.

4. Ο χρήστης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχει για την δημιουργία του Λογαριασμού του και την χρήση του ιστοτόπου είναι ακριβείς, πλήρεις και αντιστοιχούν σε παρόντα χρόνο και ότι εφόσον απαιτείται επικαιροποίηση αυτών των πληροφοριών προκειμένου να διατηρούν την πληρότητα και ακρίβειά τους, θα προβαίνει σε αναβάθμιση του Λογαριασμού του ή θα παρέχει τις νέες αυτές πληροφορίες μέσω της αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: askme@picka.gr Σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρεί ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ότι δεν είναι ακριβείς και πλήρεις, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση του χρήστη στην ιστοσελίδα ή να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν ανά πάσα στιγμή.

5. Απαγορεύεται η χρήση ψευδωνύμων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Ο χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί με τα πραγματικά προσωπικά του στοιχεία.

11. ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Με την χρήση του site ο χρήστης δηλώνει ότι κατανοεί ότι η λήψη προϊόντων και υπηρεσιών (PiCKA) υπόκειται σε προηγούμενο έλεγχο διαθεσιμότητας αυτών και ότι η Εταιρεία διατηρεί την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια για την επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που αποστέλλονται στους χρήστες καθώς και για το χρονικό σημείο της διάθεσης και αποστολής αυτών. Ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην ιστοσελίδα picka.gr, αποδέχεται πλήρως την συμμετοχή του σε όσες αποστολές PiCKA συμπεριληφθεί από την Εταιρεία.

2. Ο χρήστης δηλώνει ότι σε αντάλλαγμα της δωρεάν διάθεσης και αποστολής προϊόντων και υπηρεσιών, δεσμεύεται να αξιολογεί κατά περιόδους, με ειλικρίνεια μέσω του site μερικά ή/και όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του διατέθηκαν, μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου που θα βρίσκει στην ιστοσελίδα www.picka.gr. Υποβάλλοντας την κριτική του, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι τυγχάνει καλόπιστος χρήστης των προϊόντων και υπηρεσιών που του διατέθηκαν και ότι η αξιολόγησή του είναι ακριβής και αντικειμενική και όχι παραπλανητική έκφραση της εμπειρίας που είχε με τα PiCKA που του διατέθηκαν.

3. Ο χρήστης παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του όπως η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει την αξιολόγησή του και κάθε άλλο αναρτημένο στην ιστοσελίδα σχόλιό του, ανώνυμα, για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς σε κάθε μορφή και σε κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και χορηγεί στην Εταιρεία διαρκή, αμετάκλητη, άτυπη και παγκόσμια άδεια να κάνει χρήση μέρους ή του όλου της αξιολόγησης και των σχολίων του σε κάθε μορφή και σε κάθε μέσο. Ο χρήστης συμφωνεί ρητώς ότι δεν διατηρεί καμία αξίωση κατά της Εταιρείας προς αποζημίωση για την ως άνω δραστηριότητα της Εταιρείας και αναγνωρίζει την μη ευθύνη της Εταιρείας για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί και σχετίζεται με τις αξιολογήσεις του χρήστη και το περιεχόμενο του Λογαριασμού του.

4. Ο χρήστης δεσμεύεται στην απάντηση ερωτηματολογίων που θα βρίσκει κατά διαστήματα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και τα οποία θα αφορούν στην εμπειρία που είχε από τα περιεχόμενα των PiCKA που του διατέθηκαν. Σε περίπτωση παράλειψης συμπλήρωσης του ως άνω ερωτηματολογίου, η Εταιρεία θα αποστέλλει στον χρήστη τρία (3) συνολικά e-mails, ως υπενθύμιση για την εκπόνηση της ως άνω διαδικασίας.

Σε περίπτωση που ο χρήστης εξακολουθεί να παραλείπει την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, παρά την αποστολή των παραπάνω e-mails από την Εταιρεία, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει τον χρήστη από την βάση δεδομένων, απενεργοποιώντας τον προσωπικό του Λογαριασμό. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για την διαγραφή του και την απενεργοποίηση του προσωπικού του Λογαριασμού με e-mail από την Εταιρεία. Ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, αναγνωρίζει το δικαίωμα που διατηρεί η Εταιρεία για την ως άνω διαδικασία, ως νόμιμη και προσήκουσα.

12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

1. Με την εγγραφή στην ιστοσελίδα και την δημιουργία Λογαριασμού με την παροχή των απαιτούμενων προσωπικών πληροφοριών, μεταξύ των οποίων και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), ο χρήστης ρητώς παρέχει την συγκατάθεσή του να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία στην παραπάνω διεύθυνση. Τα εν λόγω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αφορούν σκοπούς προωθητικούς και ενημέρωσης του χρήστη για νέα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες και για προσφορές. Επίσης ο χρήστης θα λαμβάνει μηνύματα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του όρου 11 του παρόντος.

2. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του από την ηλεκτρονική αλληλογραφία της Εταιρείας ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής που θα βρει στο site της Εταιρείας και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το παραπάνω αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: askme@picka.gr

3. Ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι αναγνωρίζει το νόμιμο της χρήσης των εν λόγω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για κάθε δικαστική χρήση και ότι το περιεχόμενο τους επέχει πλήρη αποδεικτική δύναμη.

13. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

1. Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας προσωπικού Λογαριασμού του χρήστη, ο χρήστης θα κληθεί να καταβάλει άπαξ το ποσό των ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,99), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα αποδίδεται από την Εταιρεία εξ’ ολοκλήρου για ενίσχυση φιλανθρωπικών ή άλλων δράσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίες θα αναρτώνται στο picka.gr. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην καλεί τους υποψήφιους χρήστες να καταβάλουν το ποσό των ενενήντα εννέα λεπτών του ευρώ (€ 0,99) κατά την δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού χρήστη, κατά τις περιόδους που εκτελεί διαφημιστικές καμπάνιες του picka.gr.

2. Τρόπος πληρωμής: Για την εγγραφή στην ιστοσελίδα ο προβλεπόμενος τρόπος πληρωμής του τιμήματος της παραγράφου 1 του παρόντος όρου είναι μέσω της χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

3. Για την πληρωμή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 τιμήματος με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές από την ιστοσελίδα όπως εμφανίζονται στο σημείο διευθέτησης πληρωμής. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής που υποβάλει ο χρήστης πραγματοποιείται από τον συνεργαζόμενο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η Εταιρεία δικαιούται να απορρίψει την συναλλαγή, εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία της κάρτας. Ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εισαγωγή και συμπλήρωση των στοιχείων της κάρτας στο σύστημα πληρωμών.

4. Τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής είναι η αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, επιλέγοντας σε ειδικό check box με link για τους όρους σε νέο tab. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι έχει διαβάσει όλες τις οδηγίες που παρέχονται κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής και της δημιουργίας προσωπικού Λογαριασμού και αποδέχεται πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

5.Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης θα λάβει ένα ευχαριστήριο μήνυμα που θα εμφανιστεί στην ιστοσελίδα, το οποίο καθίσταται επιβεβαιωτικό της εγγραφής του και της δημιουργίας προσωπικού Λογαριασμού.

14. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

1. Η αποστολή των διατιθέμενων προϊόντων και υπηρεσιών θα γίνεται μέσω αποστολής από εταιρεία ταχυμεταφορών (courier): Η παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών γίνεται στη δηλούμενη από το χρήστη διεύθυνση αποστολής μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier). Η παράδοση γίνεται είτε στον ίδιο τον παραλήπτη είτε σε υποδειχθέν από τον παραλήπτη τρίτο πρόσωπο. Η Εταιρεία συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών. Ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

2. Κατά τον χρόνο παράδοσης των διατιθέμενων προϊόντων και υπηρεσιών από την Εταιρεία προς την εταιρεία ταχυμεταφορών, ο χρήστης θα ενημερώνεται σχετικώς με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εξαίρεση σε αυτό, αποτελούν έκτακτες αποστολές PiCKA. Σε περίπτωση μη εύρεσης του χρήστη από τον μεταφορέα της εταιρείας ταχυμεταφορών στην δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών, θα αποστέλλεται μήνυμα (sms) στον πελάτη από τον μεταφορέα προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με την εταιρεία ταχυμεταφορών ώστε να πραγματοποιηθεί η παράδοση των PiCKA. Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παράδοση σε είσοδο πολυκατοικίας ή σε εξωτερικό χώρο ή σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί ως εξουσιοδοτημένο από τον χρήστη για την παραλαβή των PiCKA.

3. Η επεξεργασία και παράδοση των PiCKA γίνεται μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή, εξαιρουμένων των αργιών. Κατά τον χρόνο παραλαβής των PiCKA ο χρήστης βαρύνεται με την ευθύνη ελέγχου αυτών και εντοπισμού πιθανού σφάλματος, προκειμένου να ενημερώσει την Εταιρεία πάραυτα σχετικά με αυτά.

4. Ο χρόνος διάθεσης και αποστολής PiCKA προς τον χρήστη υπόκειται αποκλειστικά και μόνον στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μεταβολής της ημερομηνίας παράδοσης των PiCKA εξαιτίας λόγων ανωτέρας βίας (π.χ. απρόβλεπτων καιρικών φαινομένων, απεργιών, τυχηρών γεγονότων και εν γένει λόγω συνδρομής γεγονότων που εκφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας). Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Εταιρεία προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της παράδοσης των PiCKA.

5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική παραλαβής των PiCKA, ενημερώνοντας σχετικώς τον χρήστη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστάσει την εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με την οποία συνεργάζεται.

15. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΩΝ PICKA

1. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη ως προς την κατάσταση των PiCKA στις κάτωθι περιπτώσεις:

i. για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημίες του χρήστη ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, οι οποίες δύνανται να προκληθούν από την χρήση των PiCKA,

ii. για τυχόν πλημμέλειες στην συσκευασία, εμφάνιση, ποσότητα ή ποιότητα των PiCKA, οι οποίες ενδεχομένως έχουν προκληθεί κατά τη διαδικασία μεταφοράς προς παράδοση στον χρήστη,

iii. σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος ή της απεικόνισης του σε βίντεο από την πραγματική του εικόνα.

2. Η χρήση του περιεχομένου των εκάστοτε PiCKA αποτελεί αποκλειστικά και μόνο ευθύνη του χρήστη και ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας, αλλεργίας ή ό,τι άλλο προκύψει από την χρήση αυτή.

16. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η Εταιρεία δεν παρέχει εμπορική εγγύηση των PiCKA. Οι εγγυήσεις του περιεχομένου των PiCKA παρέχονται από τους ίδιους τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους (εισαγωγείς) των προϊόντων ή και υπηρεσιών με δική τους ευθύνη (νόμιμη εγγύηση). Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών και εισαγωγέων του περιεχομένου των PiCKA στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με τις εγγυήσεις.

17. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. Από την Εταιρεία: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διακριτική της ευχέρειας, άνευ προηγούμενης προειδοποίησης του χρήστη και άνευ αιτιολόγησης να αρνηθεί ανά πάσα στιγμή την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, σε περίπτωση παραβίασης ή ενδεχόμενης παραβίασης από τον χρήστη των όρων του παρόντος καθώς και σε περίπτωση ανίχνευσης έκνομης δραστηριότητας εκ μέρους του χρήστη.

2. Από τον χρήστη: Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολόγησης της πρόθεσής του για διακοπή, ενημερώνοντας σχετικώς την Εταιρεία μέσω της αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: askme@picka.gr. Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την εγγραφή του στην πλατφόρμα www.picka.gr , αφού συνδεθεί στον λογαριασμό του, επιλέξει το «Προφίλ» και στην συνέχεια επιλέξει «Διαγραφή Λογαριασμού», όπου θα του ζητηθεί να συμπληρώσει το e mail με το οποίο είχε κάνει αρχικώς την εγγραφή και τέλος να πατήσει το πλήκτρο «Διαγραφή». Επίσης, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει την διαδικασία ακύρωσης της εγγραφής του είτε στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση askme@picka.gr, είτε στέλνοντας ταχυδρομικά γραπτό αίτημα ακύρωσης στα στοιχεία: Chapter Five ΑΕ, Λεωφ. Συγγρού 128, 117 45 Αθήνα. Ρητά συμφωνείται από τον χρήστη ότι το τέλος εγγραφής αξίας € 0,99, συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ, δεν επιστρέφεται είτε εν όλω, είτε εν μέρει, όταν κάποια εγγραφή ακυρώνεται ή διαγράφεται, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο ποσό δεν διατηρείται εις χείρας της Εταιρείας, αλλά αποδίδεται για κοινωφελή σκοπό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 13.1 του παρόντος. Στην περίπτωση ακύρωσης της εγγραφής, ο λογαριασμός του χρήστη στο www.picka.gr διαγράφεται.

3. Λύση της παρούσας Σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο συνεπάγεται αυτομάτως την διακοπή όλων των δικαιωμάτων και αδειών που χορηγούνται στον χρήστη με την παρούσα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να απολαμβάνει των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρεία, δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να έχει σχετική υποχρέωση, μετά την λύση της Σύμβασης με τον χρήστη να ακυρώνει τις εκκρεμείς υπηρεσίες που προορίζονταν για τον χρήστη καθώς και να διαγράφει από την βάση δεδομένων της όλες τις προσωπικές πληροφορίες και τα αρχεία που κατέστησαν διαθέσιμες από τον χρήστη ή σχετίζονταν με τον οποιονδήποτε τρόπο με τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

4. Μετά τη λύση της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει κάθε μέσο προκειμένου να αποτρέψει την μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικού τείχους με μπλοκάρισμα του IP του χρήστη και απευθείας σύνδεση με τον πάροχο του δικτύου του.

18. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματα που εκχωρούνται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι χρήστες θα πρέπει να συμμορφωθούν άμεσα με οποιαδήποτε λύση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της παύσης κάθε χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Τίποτα από αυτά που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ότι δημιουργεί οποιαδήποτε μεσολάβηση, συνεργασία ή άλλη μορφή κοινής επιχείρησης μεταξύ της Εταιρείας και το χρήστη.

19. ΔΙΑΦΟΡΕΣ

1. Η παραβίαση από τους χρήστες οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτές που ορίζονται στο νόμο καθώς και στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του site συνεπάγεται αποκλειστική ευθύνη τους για την αποκατάσταση ενδεχόμενης ζημίας της Εταιρείας προκληθείσας από τις πράξεις παραβίασης.

2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τη Εταιρεία ενός εκ των οριζόμενων στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτό.

3. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την χρήση της ιστοσελίδας και των παρεχόμενων διά αυτής υπηρεσιών αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

4. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να απευθύνει κάποιο παράπονο προς την Εταιρεία, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στο e-mail: askme@picka.gr

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, ο χρήστης μπορεί να παραπέμπει διαφορές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

άλλως στην Συνήγορο του Καταναλωτή
Λ. Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα
Email address: grammateia@synigoroskatanaloti.gr
Website: http://www.synigoroskatanaloti.gr/
Τηλέφωνο: (+30) 2106460862

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στο askme@picka.gr.